برنامه ی درسی و عصرانه

در کلاس :
بچّه ها عصرانه ( تکالیف ) را در دفترچه ی یادداشت خود ، می نویسند .
عصرانه ( تکالیف ) ، به صورت خلاصه یادداشت می شود .
توضیحات تکمیلی (برای تمام موارد) داده می شود .
بچّه ها فرصت کافی برای یادداشت در دفترچه ی خود را دارند .
عصرانه ( تکالیف ) ؛ در ابتدای زنگ آخر گفته می شود .
من همراه بچّه ها عصرانه ( تکالیف ) را در دفترچه ی مخصوصِ کلاس ، یادداشت می کنم .
در مواقع ضروری عصرانه ی دانش آموزان در این صفحه ثبت و یادآوری می شود. 

برنامه ی درسی هفته     دروس عمومی و فوق العاده های درسی ( آبی رنگ ) از طرف دفتر دبستان تنظیم شده است.

منتشر شده در 28 شهریور 1397