برنامه ی درسی و عصرانه

در کلاس :
بچّه ها تکالیف عصرانه را در دفترچه ی یادداشت خود ، می نویسند .
تکالیف عصرانه ، به صورت خلاصه یادداشت می شود .
توضیحات تکمیلی (برای تمام موارد) داده می شود .
بچّه ها فرصت کافی برای یادداشت در دفترچه ی خود را دارند .
تکالیف عصرانه ؛ در ابتدای زنگ آخر گفته می شود .
من همراه بچّه ها تکالیف عصرانه را در دفترچه ی مخصوصِ کلاس ، یادداشت می کنم .
در مواقع ضروری عصرانه ی دانش آموزان در این صفحه ثبت و یادآوری می شود. 

هیچ نوشته ای برای نمایش پیدا نشد.