بیش‌تر بدانیم

مفهوم برخی از مَثَل ها (2)

این مَثل ها را درکتاب فارسی با هم مرور خواهیم کرد :
با يك گل بهار نمی شود.
برای رسیدن به هدف ، باید تمام مقدمات آن را فراهم کرد و یکی کافی نیست.
دشمن ، نتوان كوچك و بيچاره شمرد.
دشمن مان را دست کم نگیریم و از او فاصله بگیریم زیرا او همواره در تلاش است که شما را بر زمین بزنند.
جوينده ، يابنده است.
کسی که تلاش می کند به مقصودش می رسد.
كوه به كوه نمی رسد ، آدم به آدم می رسد.
نباید کسی در حق کسی نامردی کند.
سالی كه نكوست از بهارش پيداست.
کاری که آخر و نتیجه اش از همان اول معلوم باشد.
زخم زبان ، بدتر از زخم شمشير است.
زخمی که بر اثر شمشیر بر بدن انسان ایجاد می شود، در نهایت خوب می شود
اما زخمی که در اثر سخنی ، دل فردی را می شکند، هرگز فراموش نمی شود.
ميهن دوستی، نشانه ی ايمان است.
کسی که ایمان دارد میهن خود را دوست دارد و از آن دفاع می کند.
قدر عافيت، كسی داند كه به مصيبتی گرفتار آيد.
انسان‌هایی که در مشکلات بزرگ شده و با رنج و تلاش به مقام و ثروت می‌رسند، قدر و ارزش موقعیت خود را می‌دانند.
بخور تا توانی به بازوی خويش
انسانِ مستقل و متّکی به خود باش و تا توان داری، با کمک و زور و بازوی خودت روزی‌ات را به دست بیاور.
هر سخن جايی و هر نكته، مكانی دارد.
هرحرفی را همه جا نمی توان زد، بلکه باید مناسب با وضع و حال افراد و مکان سخن گفت.
عقل سالم در بدن سالم است.
هرگاه جسم، سالم و نیرومند باشد، فکر هم خوب کار می کند.
بخور بخواب، كار من است، خدا نگاه دار من است.
در مورد مردم تنبل و بیکاره گفته می شود.
از هر دست بدهی از همان دست هم می گيری.
نتیجه عمل انسان به خودش بر می گردد. چه عمل زشت و ناپسند و چه کار خوب و پسندیده.
هركه بامش بيش، برفش بيشتر.
هر چه پول و ثروت زیادتر و زندگی وسیع تر باشد، دردسر و گرفتاری بیشتری هم دارد.
زبان سرخ، سر سبز می دهد بر باد.
پرهیز از گفتن حرف های نیشدار و خطرناک که ممکن است به قیمت جان انسان تمام شود.
سواره، خبر از حال پياده ندارد.
کسی که وضع زندگی خوبی دارد و در خوشی به سر می برد از حال آدم های تهی دست بی خبر است.
قدر عافیت، کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید.
نعمت ها، خوشی ها و تندرستی همیشگی نیستند و انسان وقتی ارزش واقعی آنها را می داند که آنها را از دست بدهد.
خواستن، توانستن است.
با پشتکار، حتماً به مقصد خواهیم رسید.
تا تنور گرم است نان را بچسبان.
تا فرصت هست و موقعیت مناسب وجود دارد باید از آن استفاده کرد.
تنبل نرو به سايه، سايه خودش می آيه.
کنایه از انسان های راحت طلب است آدم  بی حالی که منتظر است همه چیز برایش حاضر و آماده شود.
سنگ مُفت، گنجشك مُفت.
استفاده از فرصت های مناسب که احتمال سود بردن دارد و اگر فایده نداشته باشد، ضرری هم ندارد.
تهی پای رفتن، به از كفش تنگ.
یعنی راه رفتن با پای برهنه بهتر است از پوشیدن کفشی که به اندازه ی پا نباشد و پوشندن آن زحمت دارد.
تنها بودن، بهتر از نشستن با انسان های نادان و نا اهل است.
باد آورده را باد می برد.
مال یا چیزی که مُفت و بدون زحمت به دست آمده باشد راحت هم از دست می رود.
راستی، راه نجات است.
صداقت و درستی، راه نجات و رستگاری است و انسان را از گناه و زشتی دور می دارد.
داشتم داشتم حساب نيست، دارم دارم حساب است.
کسی که می خواهد با غرور و تکبّر از موقعیت گذشته ی خود حرف بزند و محبوبیتی برای حال خود به دست بیاورد.

منتشر شده در 01 آذر 1398

مراقبت از محیط زیست

منتشر شده در 12 آبان 1398

توقّع بیجا

مادرحیاط را جارو کرد و باغچه را آب داد ، آه بلندی کشید و به طرف اتاق رفت . سماور قُل قُل می جوشید . برای سوّمین بار مرتضی را صدا زد . مرتضی در جای خود غلتی خورد . مادر بالای سر او نشست و گفت : " مرتضی !  بیدار شو، مدرسه ات دیر می شود ."
هنوز چشم های مرتضی بسته بود . مادر او را چند بار تکان داد و گفت : " پـسرم تـو دیـگر بزرگ شـده ای ، خودت باید زودتر از خواب بیدار شوی و وسایلت را جمع و جور کنی ."
مرتضی از جا بلند شد و در حالی که هنوز خواب آلود بـود با عجله دست و صورتش را شست . صبحانـه اش را خورد ، کتاب هایش را جمع کرد و به مدرسه رفت . بعد از رفتن او ، مادر وارد اتاق شد ، مرتضی جای خود را جمع نکرده بود.
هریک از لباس هایش یک طرف افتاده بود ، کتاب هایش روی میز ولو بود و ... چهره ی مادر درهم رفت ، آهی کشید و جمع و جور کردن اتاق را آغاز کرد ! این کار هر روز مادر بود!
یک ساعت از ظهر گذشته بود . مادر نمازش را خوانده و سفره را حاضر کرد . هنوز پدر از سرکار برنگشته بود . همـه جای خـانه از تمیزی برق می زد و بوی گل می داد . امّا مادر خیلی خسته شده بود . زنگ خانه زده شد و مادر در را باز کرد.
مرتضی آمد ، سلام کرد و به طرف اتـاق دویـد . کفش هایش را در آورد و هر کدام را بـه طرفی پرت کرد . کتاب هایش را گوشه ای انداخت و پشت سر هم از مدرسه برای مادرتعریف کرد . مادر پرسید : "  امتحان ریاضی را چه طور دادی؟ "
مرتضی ابرو هایش را در هم کشید و گفت : " مادر! نمره ی من 17/75 شد . هر چه به آقا معلّم گفتم 0/25 بـه من بدهید ، قبول نکردند . خیلی اصرار کردم ولی گفتند :
« مرتضی ! تو همیشه از دیگران توقّع بی جا داری بهتر است کمی به وظیفه شناسی ات فکر کنی ."
مادر به آرامی گفت : " پسرم فکر نمی کنی حق با آقا معلم باشد ؟ "
مرتضی به تندی جواب داد : " آخر فقط 0/25 می خواستم تا نمره ام 18 شود ."
مرتضی سر سفره نشست . تشنه اش بود . خواست آب بخورد ،  امّا سر سفره آب نبود . از مادرش خواست که آب بیاورد.  
مادر به سختی از جا بلند شد . او خیلی خسته بود. وقتی آب را آورد ، به مرتضی گفت :
« فکر نمی کنی اشتباهات تو زیاد است ؟ »
مرتضی پرسید : « کدام اشتباهات مادر؟ »
مادر گفت : « اگر بگویم ناراحت نمی شوی ؟ »
مرتضی خندید و مادر ادامه داد و گفت : « این که تو از مادر ، دوست و معلّم خودت توقّع بی جا داری ، وظیفه شناس نیستی ، انتظار داری دیگران کارهایت را انجام دهند .»
مرتضی که به فکر فرو رفته بود سرش را بلند کرد و گفت : " مثلا چه کارهایی ؟ "
مادر تبسّمی کرد و گفت : " مثلا این که صبح جایت را جمع نمی کنی ،  هر کدام از کتاب هایت گوشه ای از اتاق است ، کفش هایت را پدرت مرتّب می کند ، انتظار داری آقا معلّم فقط تو را تشویق کند و ...
پـسرم ایـن درست نیست که آدم از پدر و مادرش و یـا دوست و معلّمش انتظار داشته باشد که کارهای شخصی او را  انجـام بدهند . فکرمی کنی همین الآن درست بود که تو تشنه ات باشد و من با این همه خستگی بلند شوم و برای تو آب بیاورم؟  
مرتضی حرفی برای گفتن نداشت و سکوت کرده بود .
مادر نگاه محبّت آمیزی به مرتضی کرد و گفت : « پسرم اگر کمی درباره ی رفتار خودت فکرکنی و بدون انتظار از دیگران ، به آن ها محبّت کنی و مسئولیت شناس باشی ، آدم موفّقی خواهی بود . »
مرتضی و مادر سکوت کرده بودند . مادر داشت غذا می کشید که زنگ در زده شد . مادر می خواست بلند شود که مرتضی زودتر از او بلند شد تا در را باز کند.
با باز شدن درِحیاط ، بوی گلِ یاسمن ، درخانه پیچید و لبخندی از رضایت بر چهره ی مادر نقش بست ...

منتشر شده در 07 مهر 1398

عناوین و اسامی قرآن


معمولاً در تعطیلات تابستان و اوقات فراغت ، یکی از کلاس هایی که بچّه ها برای استفاده از وقت خود ، انتخاب می کنند ، کلاس آموزش قرآن است .
پیشنهاد می کنم بچّه های عزیز اگر به این کلاس ها می روند ، توجّه کامل به انجام تمرینات را داشته باشند .
همچنین توجّه به مفاهیم و معانی قرآن در هر سطحی ، خیلی مهم است ؛
چون ما قرآن را می آموزیم تا به آن عمل کنیم ! 
در این جا ، شما را با برخی از اسم ها و عنوان های این کتاب آسمانی ، آشنا می کنم .
شما می توانید آن ها را یاد بگیرید و به دیگران یاد بدهید .
کلام الهی یعنی قرآن کریم اسامی و عناوین زیادی دارد که از این اسامی در قرآن کریم نیز یاد شده است . از میان این اسامی ، چند نام دارای شهرت بیشتری می ‌باشند که مورد قبول اکثر دانشمندان علوم قرآنی است و می توان آن ها را به عنوان اسامی و نام های قرآن به حساب بیاوریم و آن ها عبارتند از : قرآن ، فرقان ، کتاب ، ذکر و تنزیل .
قرآن : از این نام در قرآن ، چندین مورد یاد شده است مانند :
« اِنَّهُ لَقُر‎ْآنً‎‏ کَریمْ » ( سوره واقعه ، آیه 77 )
« فَاِذا قَرَاْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجیمِ » ( سوره نحل ، آیه 98 )
قرآن به معنی قرائت و خواندن می ‌باشد ، و چون قاری قرآن به هنگام تلاوت آن ، حروف و کلمات آن را به دنبال هم می‌آورد ، آن را قرآن نامیده‌اند .
هم چنین کلمه قرآن به معنی ضمیمه کردن و پیوستن و یا نزدیک ساختن چیزی به چیز دیگر است ، و چون حروف و کلمات و آیات و سوره های قرآن ، نزدیک به هم هستند و با هم ارتباط و پیوستگی دارند آن را قرآن نامیده‌اند .                
فرقان : کلمه فرقان در قرآن هفت مورد به کار رفته که در دو مورد منظور از آن ، کتاب حضرت موسی علیه السّلام (تورات) است و در دو مورد نیز به معنی قرآن آمده است . چنان که می فرماید :
« تَبارَکَ الَّذی نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلی عَبْدِهِ لِیَکُونَ لِلْعالَمینَ نَذیراً » ( سوره فرقان ، آیه 1 )
در معنای دیگر ، چون قرآن ، حق و باطل را از هم جدا می کند و آن دو را از هم مشخص می سازد ، فرقان نامیده شده است .
بعضی عقیده دارند که قرآن از آن جهت به فرقان معروف گشته است که این کتاب آسمانی ، انسان را به نجات و موفّقیّت
می رساند .
در آیه ی : « یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا اِنْ تَتَّقوا اللهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقاناً » (سوره انفال آیه 29 ) ، کلمه فرقان به معنی نجات دادن است .
ذکر : این کلمه از واژه‌های اصیل عربی است منظور از آن در بعضی از موارد ، قرآن کریم می ‌باشد، مانند :
« انّا نَحنُ نَزَّلنا الذِّکرَ و انّا له لَحافِظونَ » (سوره حجر ، آیه ۹) 
« هذا ذِکْر مُبارکٌ » (سوره انبیاء، آیه ۵ )
نامیدن قرآن به « ذکر » از آن جهت است که خداوند متعال با سخن خود به بندگان خویش واجبات و احکام را یادآور می شود .
الهی اهل قرآن باشیم !

منتشر شده در 06 خرداد 1398

یک محاسبه ی جالب

روزی علی از دوستش پرسید : در شکل زیر که از 3 مربع به طول ضلع واحد ( متصل به هم ) ، تشکیل شده است ،
چند پاره خط می بینی ؟
دوست علی پس از شمارش پاره خط ها ، پاسخ داد : 16 پاره خط .

     

علی گفت : درست است .
حال اگر 100 مربع به طول ضلع واحد داشته باشیم ، چه طور ؟
دوست علی گفت : شمارش پاره خط ها در این حالت ، کار بسیار دشواری است و از عهده ی من خارج است .
علی گفت : اتفاقاً کار ساده ای است !
من رابطه ای به دست آورده ام که با استفاده از آن به راحتی می توان تعداد پاره خط ها را برای شکلی که از هر تعدادی مربّع تشکیل شده باشد به دست آورد .
برای این منظور کافی است : تعداد مربع ها را با ( 1 ) جمع کرده و حاصل را در خودش ضرب کنیم .
دوست علی گفت : پس با استفاده از این رابطه ، تعداد پاره خط ها در مساله ی قبل برابر می شود با :
10201 = (100+1) × (100+1)
علی ، محاسبه ی دوستش را تایید کرد و هر دو از این که یک بحث علمی خوب داشته اند احساس رضایت کردند.

منتشر شده در 06 خرداد 1398

من بادمجونم

بعضی ها منو خیلی دوست دارن .
بعضی ها هم با من رابطه ی خوبی ندارن .
شما چطور ؟

تحقیقات درباره ی من نشان می دهد: 
من دارای یک ماده ی ضدّ تشنّج هستم.
مقوّی معده هستم.
درد را از بین می برم.
فشار خون را پایین می آورم.
من برای حفظ تناسب اندام و جلوگیری از چاقی مفید هستم.
و دارای پتاسیم و مقداری کلسیم هستم.

منتشر شده در 27 فروردین 1398

مفهوم برخی از مَثَل ها (1)

این مَثل ها را درکتاب فارسی با هم مرور کردیم :
سحرخيز باش تا كامروا باشی.
دعوت و تشویق به سحرخیزی است. اشاره به این دارد که سحرخیزان در کارهایشان موفق می‌شوند.
صبح زود از خواب بیدار شدن هم باعث سرحالیست و هم می توان سریع تر به تمام کارهای روزانه رسیدگی کرد .
ماهي را هر وقت از آب بگيری تازه است.
هر وقت بخواهی می توانی کار ها را جبران کنی.
عقلش به چشمش است .
چشمش هر چه را ببیند پیروی می کند.
دست بالاي دست بسيار است.
همیشه کسی هست که بالاتر از آدم و داشته هایش باشد.
مرغ همسايه ، غاز است.
برخی از افراد همواره از آنچه دارند ناراضی هستند و چیزی که دیگران دارند را با ارزش ترمی بینند.
جوجه ها را آخر پاييز می شمارند.
نتیجه کار آخرش مشخّص می شود. خردمند کسی است که به نتیجه زود هنگام کاری فریفته نشود و پایان کار را بنگرد. 
آش را با جاش بردن.
خواستن همه چیز با هم .
دندان طمع را كندن.
قطع طمع کرد.
آب در هاون كوبيدن.
کار بیهوده انجام دادن.
موش توی سوراخ نمی رفت ، جارو به دمش می بست.
برای مشکل خود راه حل پیدا نمی کند ، مشکل دیگری هم به آن اضافه می کند.
شب دراز است و قلندر بيدار.
وقت بسیار است و شتاب و عجله شایسته نیست.
پند دادن به نادان مانند تخم افكندن ، در شوره زار است.
همان طور که تخم در شوره زار رشد نمی کند ؛  نصیحت کردن به نادان اثری در تغییر رفتار او ندارد.
شيری يا روباه ؟    
به کسی که بعد از انجام کاری یا آوردن پیغامی پیروز برگشته و یا شکست خورده و با دست خالی آمده باشد.
نابرده رنج ، گنج ميسّر نمی شود.
در مسیر زندگی با تحمل سختی ، به موفّقیت می رسیم.
پيشِ غازی و مُعلّق بازی !
پیش کسی که روی بند معلّق می‌زند و شیرین‌کاری می‌کند ، معلّق ‌زدن هنرنمایی نیست.
دروغ گو، دشمن خداست.
کسی که دروغ می گوید به خدا ایمان ندارد چون خداوند ، دروغگویان را دوست ندارد.
بار كج به منزل نمی رسد.
اگر می خواهی در کارهایت موفّق باشی ، راستگو و درستکار باش چون  نادرستی عاقبت خوبی ندارد.

منتشر شده در 25 آبان 1397

دوربینی و نزدیک بینی

شما در درس علوم با عدسی ها آشنا شدید .
اشاره ای داشتیم به عدسی چشم و اشکالاتی که ممکن است در دید چشم به وجود آید.
در تصویرهای زیر این اشکالات را مشاهده می کنید:


منتشر شده در 11 آبان 1397

چگونه درس بخوانم ؟

درست درس خواندن ، یک هنر است ؛ هنری که اگر بتوانیم آن را خوب بیاموزیم نتایچ خوبی به دست می آوریم .
برای آموختن این هنر باید چند گام را بردارید :
باید ذهنی آرام داشته باشیم : در زمان درس خواندن باید افکاری را که مانع تمرکز ما می شود از خودما ن دور کنیم . ذهنی که از استرس ها و آشفتگی ها به دور باشد آمادگی اش برای یادگیری مطالب بیش تر است .
با برنامه ، درس بخوانیم : اوّلین قدم برای درس خواندن ، داشتن برنامه ی منظم است ؛ برنامه ای که مناسب با توانایی و شرایط روحی و جسمی ما باشد ، نه فراتر از آن . برنامه ای که فراتر از حدِّ و توانایی ما باشد برنامه ای نیست که بتواند ما را به هدف مان برساند و تنها موجب سردرگمی و آشفتگی می شود .
حفظ نکنیم ، یاد بگیریم : این جمله را بارها از معلّم ها شنیده ایم ، امّا آیا واقعاً درک درستی از آن داریم ؟
مطلب یا درسی را که می خواهیم بخوانیم باید اوّل آن را درک کنیم و بدانیم چه چیزی را می خواهیم یاد بگیریم ، سپس شروع به یادگیری و به خاطر سپردن مطلب کنیم .
اوّلین قدم کتاب درسی است : برای شروع مطالعه ، اوّلین کتابی که باید بخوانیم ، کتاب درسی است . اشتباه خیلی از دانش آموزان و والدین آن ها این است که اوّل به سراغ کتاب های کمک آموزشی و تست می روند و می خواهند مطلب را در قالب حلِّ مسئله یاد بگیرندکه این کار موجب یاد نگرفتن عمیق مطلب و فراموشی آن می شود .
خلاصه نویسی کنیم : پس از آموختن و یادگیری کامل هردرس ، آن را به صورت جملات کوتاه و کلمات کلیدی بنویسیم . بهتر است از دو یا سه رنگ برای این نوشتن استفاده کنیم . این کار چند فایده دارد. مهم ترین آن پایداری مطالب در ذهن است و باعث افزایش اعتماد به نفس در ما می شود .
خود را بیازماییم : پس از درک و خواندن کامل مطلب بهترین روش برای این که بفهمیم تا چه حد درس را یاد گرفتیم ، امتحان گرفتن از خودمان است و مهم ترین فایده ی آن پی بردن به نقاط ضعف و قوّت ما است .
                                                                           شما موفق هستید !!!                      

منتشر شده در 03 آبان 1397

من می توانم خود را ارزشیابی کنم

بچّه های شگفت انگیز من ؛ گفت و گویی با شما دارم ؛ درباره ی آزمون هایی که در سال تحصیلی با آن روبه رو خواهید شد .
آزمون ها فقط می توانند شرایطی برای ما ایجاد کنند که ما بتوانیم خود را ارزشیابی کنیم و توانایی های خود را در یادگیری ها بسنجیم و آن ها را در مقایسه ی درست با دیگران قراردهیم و بدون نگرانی ببینیم ، ما در چه پلّه ای از فعّالیّت ها قرار داریم و باید چه کنیم ؟
اگر چنین باشد می توانیم بپذیریم ، اشکال کار ما کجاست و برای برطرف کردن آن برنامه داشته باشیم . در غیر این صورت نگرانی های بی اساس به سراغ ما خواهد آمد و ما را از نگاه درست به مشکلات و رفع آن ها باز می دارد .
بنابراین ، ما بچّه های کلاس شگفت انگیز تصمیم گرفته ایم برخوردمان با تمام آزمون های علمی که پیش رو داریم همین گونه باشد .
هر یک از ما توانایی هایی داریم که شاید دیگران نداشته باشند .
ما یاد می گیریم که از استعدادها و توانایی های خود به خوبی استفاده کنیم و بر لذّت زندگی بیفزاییم .
امّا سه نگرانی وجود دارد :
ـ نگرانی اوّل آن است که اگر به هر دلیل از فعّالیّت های درسی خود کمی عقب ماندیم ؛ نپذیریم که اشکالاتی در ما وجود دارد و برای رفع آن ها تلاش و برنامه نداشته باشیم .
و یا بدانیم که اشکال ما چیست و بدانیم موفّق نبودن ما دلیل برنداشتن برنامه و فعّالیّت های مناسب است و آن وقت برای رفع آن ها بی تفاوت باشیم و فرصت ها را از دست بدهیم .
ـ نگرانی دوم این است که اگر کار و تلاش خود را کردیم و نسبت به اطرافیان ، خود را عقب تردانستیم ، نا امید شویم و خود را سرزنش کنیم .
باید مراقب باشیم که این نا امیدی و سرزنش نه تنها هیچ کمکی به ما نمی کند بلکه ما را از تلاش و کار باز می دارد و مانع درک درست از شرایط خودمان می شود .
ـ و نگرانی سوم آن است که از موفّقیّت های خود ، مغرور شویم و بگوییم دیگرهمین قدر کافی است . این خطر بزرگی است و مانع پیشرفت ما خواهد شد .
دنیا ؛ پر از تفاوت های متنوع فردی است و همه ی آن ها در کنار هم ، زندگی را معنا دار می کند و به حرکت های انسان ها جان می بخشد .
بچّه های گل من ، ما موفّق هستیم ؛ وقتی خود را پیدا کرده باشیم و بدانیم ، باید چه کنیم .
براتون تلاش و آرامش آرزو دارم . دوست همیشگی شما آقا معلّم سیّد علیرضا واعظی

منتشر شده در 09 اردیبهشت 1397

تشخیص تعداد جملات در یک متن

بچّه ها؛ مطلب زیر مهم است ، چند بار مطالعه کنید و نمونه هایی از آن را در متن دروس کتاب فارسی خود کار کنید.
برای شمردن تعداد جمله های يك متن :
1 ـ تمام فعل های متن را می شماريم .
2 ـ فعل هايی كه به قرينه حذف گرديده اند را می شماريم .
3 ـ نگاه می كنيم ؛ متن دارای شبه جمله ( منادا يا صوت ) می باشد ؟د؟
فعل هایی که به قرینه حذف می شوند :
مثال 1 : توانگری به هنر است نه به مال و بزرگی به عقل است نه به سال .
كه در آن دو فعل « است » حذف شده است .
مثال 2 : گيرم كه تو رفتی . چه فايده ؟
در این جمله ، از روی معنی در می يابيم فعل « دارد » حذف شده است .
مثال 3 : یکی را گفتند : عالِم بی عَمَل به چه ماند ؟ گفت : به زنبور بی عسل .
در این جا ، به ظاهر ، سه فعل وجود دارد ( گفتند ـ ماند ـ گفت )، امّا با کمی دقّت می بینیم جای فعل « ماند » در آخر عبارت خالی است ؛
پس با توجّه به فعل حذف شده ی ( ماند ) ، در این عبارت ؛ چهار جمله ، وجود دارد .
شبه جمله ( منادا يا صوت ) :
منادا معمولاً با حرف ندا می آيد . در فارسی حروف ندا زياد هستند که معروف ترين آن ها عبارتند از : « ای ، يا ، ايا ، .... »
گاهی حرف ندا را در عبارت حذف می كنند ولی لحن كلام به گونه ای است كه می شود منادا بودن آن را تشخيص داد .
مانند : بچّه ها ، برای رفتن به گردش علمی آماده باشید .
در این جمله حرف ندا از ابتدای جمله حذف گرديده ولی می توان دريافت كه « بچّه ها » چون مورد خطاب قرار گرفته اند ؛ منادا می باشد .
صوت ها معمولاً كلماتی هستند كه قسمت هایی از جمله می باشند و با آمدن آن ، بقيه ی جمله حذف شده است . بنابراین بايد همان كلمه ی صوت را به عنوان يك جمله حساب كنيم .
مانند : آفرين ! در اصل ( آفرين بر تو باشد . ) بوده است كه از اين جمله تنها كلمه ی اوّل مانده و بقيه حذف شده است .
اصوات برای برخی از كارها به كار می روند :
برای تاسف و درد مانند :  آه ، وای ، فریاد ، درد ، دریغا
برای دستور مانند : خاموش ، ساکت ، یالله ، بسم الله
برای تعجب مانند : عجبا ، شگفتا ، به ، وه
برای آرزو و مانند :  کاشکی ، کاش ، ای کاش
برای دعا مانند : آمین ، الهی ، بار الها
برای تشویق مانند : به به ، آفرین ، مرحبا ،بارک الله
برای تنبیه مانند : مبادا ، هان
برای احترام مانند: چشم ، به چشم ، بله قربان
برای قبول و تصدیق مانند : بله ، آری

منتشر شده در 24 آبان 1396

راه كارهای حل مسائل رياضی

بعضی از بچّه ها درحلّ مسئله های ریاضی مشكلاتی دارند.
من برخی از راه كارهایی را که به شما درحلّ مسئله ها کمک می کند ، در این جا آورده ام :
1 ـ بچّه ها بايد مسئله را بفهمند. برای اين منظور متن مسئله را دقيق بخوانند و يا با زبان خودشان توضيح دهند كه مسئله چه می گويد و چه می خواهد.
2 ـ چگونگی خواندن مسئله برای حلّ آن بسيار مهم است . كسانی كه نتوانند درست بخوانند ، مسئله را نخواهند فهميد و در نتيجه نخواهند توانست آن را حل كنند .
3 ـ بچّه ها مشخّص كنند معلومات مسئله چيست ؟ مجهول مسئله كدام است ؟ یعنی چه دارند و چه می خواهند و بعد از آن ، راهی را كه می توانند با آن مسئله را حل كنند ؛ حدس بزنند.
4 ـ برای تمركز بيشتر زير اعداد به كار رفته در مسئله را خط بكشند.
5 ـ مسئله را عينی سازی كنند. مثلاً وقتی گفته می شود رضا 4 کتاب دارد و معلّم به او 3  کتاب ديگر داد ، حالا رضا چند کتاب دارد؟ در اين مسئله فرد خودش و معلّمش را در نظر بگيرد و تعداد کتاب هایی را که دارد و کتاب هایی را که گرفته را عینی كند تا بهتر بتواند مسئله را درك كند.
6 ـ در رابطه با راه حلی كه به ذهن آ ن ها می رسد ، مسئله ای بسازند. مثلاً مسئله ای را بسازند كه از راه جمع حل می شود. اين موضوع به آن ها كمك خواهد كرد تا مفاهيم را بهتر درك كنند .
7 ـ به بچّه ها فرصت بدهیم روشی را كه پيشنهاد می كنند برای حل مسئله به كار گيرند .
8 ـ بدانند يك مسئله ممكن است چند راه حل داشته باشد و می توانند از هر کدام استفاده كنند.
9 ـ توجّه داشته باشند که هر علامت سئوال در متن مسئله ، يك جواب می خواهد.
10 ـ تا جايی كه ممكن است برای مسئله ها شكل بکشند و تصور ذهنی خود را روی کاغذ نشان دهند .
11 ـ مسئله های مشكل و سخت را با طرح مسئله ی مشابه و ساده تر قابل درک کنیم .
12 ـ هر پاسخی را كه به دست می آورند ، با يك عبارت فارسی جلوی آن بنويسند آن چه را كه به دست آورده اند ،چیست .
13 ـ توجّه کنیم مسئله ی طرح شده با سطح اطّلاعات و دانش بچّه ها همخوانی داشته باشد .

منتشر شده در 16 مرداد 1396

فکر کردن خیلی خوبه

اصولاً فکر کردن خیلی خوبه ، برای هر چیزی !
این کار سخت نیست .
چون تمرین نکرده ایم ، سخت به نظر می رسد .
کافی است قبل از انجام هر کاری در زندگی درباره ی آن کار کمی بیندیشیم .
فکر کردن اساس یک زندگی خوب است .
 

منتشر شده در 13 خرداد 1396

بطری های آب و شماره ی زیرآن

آیا تا کنون دقّت کرده اید ، عددهایی که ته ظروف پلاستیکی و بطری های آب حک شده اند ، نشانه ی چیست ؟
در زیرتمام بطری‌های آب آشامیدنی و بیشتر ظروف پلاستیکی ، عددی حک شده که نشانه ی نوع و کیفیت پلاستیک آن است .
این عددها بین 1 تا 7  است معمولاً در میان مثلثی قرار دارد . این مثلث ، نشانه ی قابل بازیافت بودن این ظروفِ پلاستیکی است .پلاستیک ها با توجه به نوع آن ها به 7 گروه تقسیم می شوند :
عدد 1 ( PETE یا PET ) :
همان بطری های آب معدنی است که تقریباً بی خطرند امّا به دلیل متخلخل بودن آن ، امکان نفوذ باکتری ها به درون بطری وجود دارد . این نوع پلاستیک رایج‌ترین نوعی است که در دنیا برای بطری آب معدنی استفاده می‌شود و حاوی ترکیب شیمیایی پلی اتیلن ترفتالات است که می‌تواند سبب آزاد شدن گاز تری اکسید آنتیموئین شود . مواجهه شدن طولانی مدّت با این ماده می‌تواند سبب حساسیت راه‌های تنفسی و پوست شود و موجب بروز اختلالات در رشد جنین گردد. پس بهتر است آنها را استفاده مجدد نکنید و به زباله های خشک بسپارید !
عدد 2 ( HDPE یا پلی اتیلن متراکم ) :
پلاستیک بی خطری است و کدر رنگ است . ظروف مایع ظرفشویی و سایر مواد شوینده ، از قبیل این پلاستیک ها هستند . این ظروف حاوی موادِّ شیمیایی مضر نیستند و به طبیعت و محیط‌ زیست آسیبی نمی‌رساند . این نوع ظروف پلاستیکی قابل بازیافت هستند .
عدد 3 ( PVC ) :
معمولاً لوله های پلاستیکی و موادِّ اولیه پلاستیک هایی که روی ظروف غذا می کشند ( سِلفون های نازک ) و بطری های روغن مایع از این نوع هستند .
این گونه پلاستیک ها به هیچ وجه نباید هنگام پخت غذا ، نزدیک حرارت قرار گیرند زیرا گرما باعث آزاد شدن مواد شیمیایی درون PVC شده و به درون مواد غذایی در حال پخت نفوذ می کند که باعث اختلالات هورمونی می شوند .
موادِّ غذایی را با پلاستیک رویش در مایکروویو هرگز نگذارید . 
PVC  ها به راحتی بازیافت نمی شوند .

عدد 4 ( LDPE یا پلی اتیلن با تراکم کم ) :
همان کیسه های نایلونی خرید هستند . این کیسه ها بی خطرند و متاسفانه ، متاسفانه بازیافت آن ها مشکل است .

عدد 5 ( PP یا پلی پروپیلن ) :
ظروف نگهداری غذا و برخی از
ظروف ماست و نی نوشیدنی ، از این نوع هستند . این نوع پلاستیک ها ، بی خطرند و به راحتی بازیافت می شوند .
شماره 6 ( PS یا پلی استیرن ) :
همان ظروف یک بار مصرف هستند . در این ظروف مواد سمی وجود دارد که هنگام گرم شدن آزاد می شوند . تا جایی که امکان دارد ، از این ظروف استفاده نکنید . بیشتر مواقع غیر قابل بازیافتند .
شماره 7 ( other ) :
از کامپیوتر و iPod گرفته تا بسیاری از لوازم ؛ از این نوع پلاستیک هستند . استفاده از این جنس پلاستیک به ویژه برای غذا ، همیشه آخرین گزینه ی شما باشد . معمولاً غیر قابل بازیافت است .
توجّه کرده اید ، بدترین ها ، همان کیسه ی نایلونی خرید و ظروف یک بار مصرف هستند که هم سمی اند و هم بازیافتشان سخت است .
امّا این بدترین ها بدبختانه در شمار بیشترین هایی هستند که مصرف می شود .

منتشر شده در 30 اردیبهشت 1396