صلح و دوستی اینجاست !

« این جا بیشتر از همه جا ، صلح و دوستی است. »
این جمله ای است که پرهام به دوست خود گفت.
پرهام زمانی از بچّه هایی است که زودتر به کلاس می آید.
او در کنار بقیه بچّه هایی که زود می آیند به امور روزانه ی خود در کلاس می پردازد.
دیروز صبح زود، وقتی مشغول کارهایم بودم صدای پرهام را می شنیدم که با بچّه ها صحبت می کرد.
پرهام به بچّه ها می گفت :
« این کلاس آن قدر شگفت انگیز است که وقتی امام زمان ع بیایند ، اول می آیند این جا ؛
چون این جا بیشتر از همه جا، صلح و دوستی است !! »
و من هنوز تحت تاثیر گفت و گوی او ، با بچّه ها هستم ...

منتشر شده در 07 آذر 1398 ساعت 14:13