عصرانه سه شنبه 12 آذر 98

به نام خدا
اَلحَمدُا... عَلی کُلّ نِعمَه
متن زیر از درس ( رازی و ساختن بیمارستان ) انتخاب شده است، آن را در دفتر مشق خود وارد کنید.

در این متن بعضی از حروف نوشته نشده است ، آن ها را بنویسید.
...................................................................................................................................
قرار بود بیمارستانی در ...ـهری ساخته شود. خلا ...ـه هر کس مکانی را پیشنهاد می کرد.
بزرگان شهر پس از پرس و جو و گفت و گو ، تـ .. ـمیم گرفتند نظر .. ـبیب بزرگ را بپرسند.
او خوشحال شد و گفت : بروید و چند تـ....ـه گوشت تازه بیاورند.
بعضی در دل خندیدند و با خود گفتند : نکند طبیب بزرگ ما ...ـوس خوردن کباب کرده است؟
پس از چند روز طبیب بزرگان شهر را نزد خود فرا ...ـواندو به آن ها گفت : « بگویید گوشت ها را بیاورند».
بعضی از گوشت ها خـ...کیده و فا ...ـد و بد بو شده بودند.
طبیب گفت : « فقـ... یک تکّه گوشت سالم مانده است. پس مـ...ـلوم می شود،
آن نقطه ی شهر که این گوشت در آن جا آویزان بوده است، هوای پاکیزه تری دارد
و بیمارستان هم باید در همان مـ...ـل ساخته شود.
این پرسش ها را در دفتر مشق بنویسید و پاسخ دهید:
1 ـ هم خانواده ی کلمه های زیر را  از متن املای بالا پیدا کنید و بنویسید.
طبابت : .............       سلامت : ............      مقرّر : ...........     علوم : ...........
2 ـ در هر گروه از کلمات زیر ، کدام واژه با بقیه فرق دارد ؟ دور آن خط بکشید.
دشت ـ کوه ـ دریا ـ سرسبز ـ جنگل
خورشید ـ ابر ـ باد ـ آسمان ـ پرنده
ریشه ـ آب ـ برگ ـ گل ـ ساقه
گنجشک ـ پروانه ـ سنجاقک ـ کفش دوزک
3 ـ برای هر یک از کلمات زیر ، یک کلمه ی مخالف ( مُتضاد ) بنویسید .
زیبا :  .............           کوتاه :  ..............           شلوغ :   ..............               خواب :   ...........
4 ـ هر دو کلمه ی مخالف را در یک جمله به کار ببرید :
گرما ، سرما : .................................................................

 سؤالات زیر را در دفتر مشق خود وارد کنید و به کمک کتاب درسی علوم و کتاب کار علوم ، پاسخ دهید .
1- حركات بدن ما بر عهده ........ است كه با اتصال به ........ اين عمل آسان تر انجام می گيرد.
1) استخوان ها ، ماهيچه                            2) دست و پا ، ماهيچه
3) تنه ، ماهيچه ها                                    4) ماهيچه ها ، استخوان ها

2- اگر بدن ما اسكلت استخوانی نداشت  .......
1) دويدن امكان پذير بود.                             2) ايستادن امكان پذیر نبود.
3) تنفس امكان پذير نبود.                            4) گردش خون در رگ ها امكان پذير نبود.

3- كدام مورد از وظايف اسكلت در بدن ما محسوب می شود؟
1) تكيه گاه بدن                                         2) فرم و شكل دهی بدن
3) توانايی گلبول سازی                              4) همه موارد از وظايف اسكلت در بدن به حساب می آيند.

4- قفسه ی سينه بدن ما از مجموعه ی دنده ها و استخوان جناغ تشكيل شده است.
اين بخش از اندام  .........  محافظت نمی كند.
 1)  مری                  2) شش ها                   3) روده بزرگ                   4) قلب

5- كدام جمله در مورد غضروف درست نيست؟
1) حركت استخوان ها را آسان تر می كنند.
2) بافت غضروفی ، سريع قابل ترميم است.
3) ضربات وارده بر استخوان ها جذب و به استخوان های ديگر كمتر منتقل می كنند.
4) اين بافت دارای رگ  های خونی نيست.

6- رباط   ......................... .
1) همان تاندون است.
2) ماهیچه را به استخوان متصل می كند.
3) استخوان را به استخوان متصل می كند.
4) موارد 1و2 درست است.

7- بيشتر وزن آدمی را ...... تشكيل می دهد.
1) ماهيچه                     2) اسكلت                     3) خون                    4) مواد معدنی

8- استخوان ......... به بلندترين استخوان بدن  مشهور است.
1) بازو                            2) ساعد                             3) ران                         4) ساق

9- كدام مفصل به شكل لولايی عمل می كند؟
1) كتف در دست              2) بازو در كتف             3) آرنج در دست                4) جمجمه در سر

10- تحرک در مفصل .............. وجود ندارد.
1) جمجمه                    2) ستون مهره ها                 3) کتف و بازو                   4) مچ دست

11- مفصل ........... تاشونده نيست.
1) ران و ساق                 2)ساعد و بازو               3) بند انگشتان دست                 4) بازو و كتف

12- پزشكان توصيه می كنند براي رشد و استحكام استخوان ها ، ............ بيشتر مصرف كنيد.
1) مواد پروتئينی                2) مواد نشاسته ای                    3) شير               4) مواد قندی

13- كدام گزينه در مورد اسكلت بدن ما ، رفتاری ناسالم محسوب می شود ؟
1) گذراندن ساعات زيادی پای رايانه
2) بلند كردن يا هل دادن اجسام سنگين
3) استفاده از وسايل سنگين در كوله ی مدرسه
4) همه موارد می تواند برای اسكلت بدن ما مضر باشد و رفتاری نامناسب محسوب می شود.


یک مسئله ی ریاضی در مورد ضرب کسر ؛ یک مسئله ی ریاضی در مورد تقسیم کسر ؛
یک مسئله ی ریاضی در مورد جمع کسر و یک مسئله ی ریاضی در مورد تفریق کسر ؛
در دفتر مشق خود طراحی کنید و پاسخ آن را بنویسید.

کتاب بخونید ، به کارهای خونه کمک کنید .
اگر واجب نیست بیرون نروید :)

منتشر شده در 11 آذر 1398 ساعت 21:49