تخته ی کار بچّه ها

هر یک از بچّه ها در کشوی میز خود یک تخته ی کار و در جامدادی روی میز خود یک ماژیک مخصوص دارند .
آن ها در مواقع مختلف ، از جمله هنگام حلِّ تمرین و تدریس من ، خیلی خوب از تخته ی کار استفاده می برند .
امروز محمّد رضا وقتی ماژیک جدید خود را گرفت از احساسش برایم نوشت .منتشر شده در 04 اسفند 1395 ساعت 22:17