پیشرفت خطِّ حسام

و این نشان می دهد که :

موفّق باشی پسرم ، حسام الدّین ...

منتشر شده در 15 اسفند 1395 ساعت 19:41