من کلاسم را بسیار دوست دارم

آقای واعظی
من در کلاس شما یاد گرفتم که باید با برنامه و نظم ، زندگی کرد.
باید به هم عشق بورزیم و از نعمت های خدا به درستی استفاده کنیم.
من و دوستانم در کلاسی بودیم که همه ی امکانات فراهم بود و ما از آنها برای آموختن علم ، به خوبی بهره بردیم.
ما خیلی پیشرفت کردیم !
کلاسی که برای معلّمش و برای بچّه هایش ، همه ی کارها ، مهم بود.
کلاسی که شگفت انگیز بود و هیچ کم نداشت و آن چه که بود زحمات بسیار آقای واعظی.
من این کلاس را بسیار دوست دارم و بهترین مکان دنیا برای من بود.
علی هژبر کلالی کلاس پنجم ( خرداد 1396 )

منتشر شده در 13 خرداد 1396 ساعت 22:59