پرتره آقای واعظی

خدای من ...
وقتی تخته ی کار بچّه ها از انجام تمرین و درس خسته بشه ؛ می شه تخته ی نقّاشی و تصویر آقای واعظی !!!
آقای بنیامین چه کردی ؟!  اونم در یک فرصت کوتاه !!! فوق العاده بود پسر !!!

پرتره، به نقّاشی یا عکس یا تصویری از صورت یک شخص گفته می شود.

منتشر شده در 01 آبان 1396 ساعت 21:56