تولید کمتر ؛ خیلی بهتر

ما با هم قرار گذاشتیم که تولید کاغذ باطله را در کلاس کم کنیم.
در ماه مهر یک کیلو و 280 گرم تولید داشتیم !!!
این ماه ( آبان) یک کیلو و 150 گرم تولید داشتیم.
البته بیشتر این تولید مربوط به ساعت نقاشی است.

دوستمون حسین ؛ در این مورد کمک زیادی به من و بچّه ها دارد.
من تولیدات بچّه ها را به یکی از ایستگاههای بازیافت شهر می برم.
این بار مسئولین این ایستگاه لطف کردند و اجازه دادند از آن ها عکس بگیرم.
این عزیزان ؛ زحمت زیادی می کشند.
ما از همه ی آنهایی که برای پاکیزگی کره ی زمین زحمت می کشند؛ متشکریم.            ما کره ی زمین را که محلّ زندگی ماست ؛ دوست داریم.

 

منتشر شده در 11 آذر 1396 ساعت 18:09