بحث علمی سیّد امیر محمّد

در ادامه ی گردش بچّه ها در مزرعه ، این بار سیّد امیر محمّد با خودش روش کاشت صحیح و تولید بذر سیب زمینی رو به کلاس آورده بود.
آفرین سیّد ، بحث علمی جالبی بود.منتشر شده در 22 دی 1396 ساعت 17:11