پدر بزرگ علی

روز پنجشنبه ، بعد از چند آزمایش علمی علوم و مباحث پیشرفته ی آن ،
علی آمد و چند دقیقه ازخاطرات پدربزرگ مهربان خود صحبت کرد.
علی با ماجراهای عجیب پدربزرگ ، کلّی بچّه ها را خنداند.
الهی بزرگ ترهای خانه سلامت و شاد باشند و ما از نعمت وجودشان غافل نباشیم.منتشر شده در 22 دی 1396 ساعت 17:20