ادامه ی کمبود تولید

آفرین به پسرهای کلاس و دوستداران طبیعت که توانستند ، تولید کاغذ باطله را در دی ماه ، کاهش دهند !!
ما در این ماه یک کیلو گرم تولید کاغذ باطله داشتیم.
آمار تولید ماه در چهار ماه گذشته :
مهر : 1/280 کیلو گرم
آبان : 1/150 کیلو گرم
آذر  : 1/400 کیلو گرم
دی : 1 کیلو گرم
آفرین به بچّه ها و آفرین به همه ی دوستداران کره ی زمین ...منتشر شده در 01 بهمن 1396 ساعت 17:49