روز قرقره ها

درس قرقره ها و سطح شیب دار ، روز پر کاری را برای بچّه ها ایجاد کرد.
آنها با تجربه های علمی جدید ، روبه رو شدند.

منتشر شده در 13 بهمن 1396 ساعت 16:55