افزایش تولید

این ماه 250 گرم ، تولید کاغذ باطله ی کلاس ، بیشتر از ماه گذشته بود.
ما در بهمن ماه 1/250 گرم تولید کاغذ باطله داشتیم.
وقتی با بچّه ها حساب کتاب کردیم ؛ دیدیم که این افزایش تولید اصلاً خوب نیست.
ما در کشور حدود 600 هزار کلاس درس داریم.
اگر در ماه گذشته هر کلاسی فقط 250 گرم افزایش تولید کاغذ باطله ، داشته باشد،
این 250 گرم می شود : 150 تن کاغذ !!!!!!!!
حتی اگر این کاغذ ها به درستی ، در چرخه ی بازیافت قرار گیرد ؛ انرژی های مصرف شده ی آب ، برق ، سوخت و نیروی انسانی ؛ چه می شود ؟!!
من و بچّه ها کره ی زمین و مردمان خوب آن را دوست داریم و باید خیلی مراقبت کنیم ...منتشر شده در 05 اسفند 1396 ساعت 19:14