مسئولیت حسین

در پایان فروردین ماه ، حسین ، مانند ماههای گذشته ، آخرین تولید کاغذ باطله ی کلاس را در کیسه ی مخصوص ، می ریزد .
او متوجّه نیست ، من دارم تصویر او را می گیرم.
حسین در چند ماه گذشته ، خیلی خوب از عهده ی مسئولیتش ، برآمده و کار خود را با دقّت انجام داده است.
همکاری او با من و بچّه ها ، قابل تقدیر است.
او می گوید : « از میان مسئولیت هایی که بچّه ها در کلاس داشته اند ، من قدیمی ترین هستم !! »

قرار بود ، تولید کاغذ باطله ی خود را کم کنیم.
بچّه ها در 15 روز فروردین ، سعی کردند تا این کار را انجام دهند.
تولید ما در این مدّت به 550 گرم رسید.

از همه ی بچّه ها متشکرم !

منتشر شده در 03 اردیبهشت 1397 ساعت 22:23