اطراف تابلوی اعلانات

زنگ تفریح است.
اطراف تابلوی اعلاناتِ حیاط مدرسه ، شلوغ است.
بچّه ها به دنبال چه چیزی می گردند؟ ...
سؤالات ریاضی طراحی شده توسط بچّه ها ، در تابلو نصب شده است.
آن ها ساعت بعد می خواهند به این سؤالات پاسخ دهند.

منتشر شده در 03 اردیبهشت 1397 ساعت 22:55