آزمایش های علمی ـ مفاهیم علمی

به بچّه ها فرصت بدهیم و راهنمای آن ها باشیم ، حتماً ، اتّفاقات شگفت انگیزی می افتد !!!
قرار است ، همه ی بچّه ها در ماه اردیبهشت ، یک مفهوم علمی را با انجام یک آزمایش ساده ، در کلاس مطرح کنند.

امروز سه گروه از بچّه ها ( با تعیین وقت قبلی ) آزمایش های علمی خود را برای کلاس ارائه کردند.
خلاقیت بچّه ها در اجرای برنامه ی علمی ، فوق العاده بود.

بهامین و علیرضا : خمیر دندان فیلی درست کردن و نقش کاتالیزور را در واکنش های شیمیایی ، نشان دادن.

کیان و امیر سام : محلول اشباع و غیر اشباع رو مطرح کردن.

افراسیاب : فشار هوا را برای دوستان خود اثبات کرد.و علی : درباره خلاء نسبی صحبت کرد.

متشکرم بچّه ها !! عالی بود.

منتشر شده در 06 اردیبهشت 1397 ساعت 16:41