اولین جلسه ی ادبی

امروز ، جلسه ی بررسی کتاب " انگشت جادویی » توسط آقایان قاسمی و اخوان ، انجام شد.
این دوستان ، از نویسنده و مطالبی که در داستان آورده است صحبت هایی با یکدیگر داشتند.
اجرای برنامه ی آن ها 20 دقیقه ، طول کشید.
آفرین به دقّت نظر بچّه ها !منتشر شده در 10 اردیبهشت 1397 ساعت 20:14