شیرینی پایان وقت

پدر بزرگ من زندگی پر ماجرایی داشت.
این جمله ی امیر محمّد ، شروع آشنایی ما ، با پدربزرگ مهربون ایشون بود.
امیر محمد 5 دقیقه صحبت کرد و پایان وقت بچّه ها را با یاد پدربزرگ ، شیرین کرد.

منتشر شده در 19 اردیبهشت 1397 ساعت 21:47