آزمایشی پر از رنگ

چگالی مواد ، مولکول های دو قطبی و تاثیر روغن کاج ، صحبت های علمی امروز سیّد امیر محمّد ، با بچّه ها بود.منتشر شده در 20 اردیبهشت 1397 ساعت 22:10