پیشرفت 7

این که شما با برنامه ریزی به همه ی کارها می رسید ، عالیه !
شنبه 16 تیر 1397

فارسی :

9 ـ اندرون = درون ، داخل
10 ـ اوضاع = شرایط ، وضعیت
ریاضی :
9 ـ یک باغ دار مجصول پرتقال خود رادر 72 جعبه ی 34 کیلویی بسته بندی نمی کند. محصول او چند کیلو گرم است؟
10 ـ نادر 21 سال دارد.سنّ مادربزرگ او از 4 برابر سنّ او 7 سال کمتر است . مادر بزرگ نادر ، چند سال سن دارد؟
روخوانی :
درس 2 فارسی ( فضل خدا ) صفحه ی 18
مطالعه ی کتاب :
مقداری که امروز مطالعه کردید را یادداشت کنید.

منتشر شده در 15 تیر 1397 ساعت 22:51