پیشرفت 10

سه شنبه 19 تیر 1397
فارسی :
11 ـ به جان خرید = پذیرفت
12 ـ به نرمی = آهسته
ریاضی :
11 ـ با چهار استکان چای ، یک قوری پُر می شود . با 3 قوری ، یک کتری پُر می شود . و با 2 کتری ، یک سماور پُر می شود .
ـ گنجایش یک استکان چه کسری از گنجایش یک قوری است ؟
ـ گنجایش یک قوری چه کسری از گنجایش یک سماور است ؟
ـ گنجایش یک استکان چه کسری از یک گنجایش یک کتری است ؟
12 ـ یک اتومبیل در 8 ساعت 648 کیلومتر را طی کرده است . این اتومبیل در هر ساعت به طور متوسط ، چند کیلومتر راه پیموده است ؟
روخوانی :
صفحه ی 21 و 22 فارسی ( راز گل سرخ )

مطالعه ی روزانه ی کتاب :
مقدار مطالعه ی آزاد خود را برای من یادداشت کنید.

منتشر شده در 19 تیر 1397 ساعت 07:53