پیشرفت 12

  پنجشنبه 21 تیر 1397
  فارسی :
  جدول زیر را در دفتر خود بکشبد و جاهای خالی را با حروف مناسب پُر کنید :


ریاضی :
15 ـ سيمی به طول 120 سانتی متر را با 4 برش به قسمت‌های مساوی تقسيم كرديم اندازه هر قسمت چقدر شده است ؟  
توجه داشته باشید که 4 برش مساوی است نه 4 قسمت مساوی
16 ـ خارج قسمت تقسيم 1001 بر 10 چند است؟
ثبت مطالعه ی روزانه کتاب
  

منتشر شده در 21 تیر 1397 ساعت 08:15