پیشرفت 13

جمعه 22 تیر 1397
روز جمعه در تمام سال ، یک روز تعطیل است.
به نظر شما چه کارهایی در این روز می توانیم انجام دهیم ، که یک جمعه ی مفبد داشته باشیم.
جند تا از این کارها را با عنوان جمعه ی مفید ، در دفتر خود بنویسید.

منتشر شده در 22 تیر 1397 ساعت 08:51