پیشرفت 14

شنبه 23 تیر 1397
فارسی :

15 ـ بیکران = بی پایان ، بی مرز
16 ـ پیشه = کار ، حرفه
ریاضی :
17 ـ
مجموع پول سه نفر 43720  تومان است . اوّلی 18250 تومان و دوّمی 105 تومان بیشتر از اوّلی پول دارد.
حساب کنید سوّمی چند تومان پول دارد؟
18 ـ
دانش آموزان کلاس اوّل دبستانی 35 نفرند. کلاس دوّم 3 دانش آموز بیشتر از کلاس اوّل
و کلاس سوّم 4 نفر دانش آموز کمتر از کلاس دوم دارد. این سه کلاس روی هم چند دانش آموز دارند؟
روخوانی :
درس 3 فارسی ( رازی و ساخت بیمارستان ) صفحه ی 26 تا 29
ثبت مطالعه ی روزانه کتاب   

منتشر شده در 23 تیر 1397 ساعت 13:12