پیشرفت 15

یکشنبه 24 تیر 1397
جدول زیر را در دفتر خود بکشید و آن را با حروف مناسب پُر کنید.بچّه ها ؛ خبر می رسد ، برخی از دوستان کلاس ما ، تمرینات خود را به موقع و خیلی خوب انجام داده اند ؛
کتاب های زیادی خوانده اند و برنامه ریزی برای تعطیلات خود دارند.
آفرین به پسرهای فوق العاده ی من !!!!

منتشر شده در 23 تیر 1397 ساعت 22:10