پیشرفت 16

دوشنبه 25 تیر 1397
فارسی :
17 ـ تاٌمّل کردن = اندیشیدن
18 ـ تحسین = آفرین گفتن
ریاضی :
19 ـ
کارگری ، هر هفته 6  روز و روزی 8  ساعت کار می کند .
اگر مزد او ساعتی 5000 تومان ؛ مزد هفتگی او چند تومان است ؟
20 ـ مهران هر ساعت 9 صفحه از کتاب داستان خود را مطالعه می کند.
او در چند ساعت 81 صفحه می خواند ؟
روخوانی :
درس 4 فارسی ( بازرگان و پسران ) صفحه ی 34 تا 36
ثبت مطالعه ی روزانه کتاب 

منتشر شده در 25 تیر 1397 ساعت 05:56