پیشرفت 17

سه شنبه 26 تیر 1397
جدول زیر را در دفتر خود بکشید و آن را با حروف مناسب پُر کنید.


روخوانی :
درس 6 اجتماعی ( منابع آب ایران ) صفحه 27 تا 31
ثبت مطالعه ی روزانه کتاب 

منتشر شده در 26 تیر 1397 ساعت 06:26