پیشرفت 19

پنجشنبه 28 تیر 1397
فارسی :
21 ـ حِصار = دیوار
22 ـ حَریق = آتش سوزی
ریاضی :
23 ـ
تعدادی مداد را بین 60 نفر تقسیم کردیم ، به هر نفر 5 مداد رسید و 20 مداد باقی ماند.
اگر آن ها را بین 40 نفر تقسیم کنیم ، به هر نفر چند مداد می رسد ؟
24 ـ حمید با یک میله ی فلزی به طول یک متر و 25 سانتی متر ؛ یک پنج ضلعی با اضلاع مساوی ساخت .
اندازه ی هر ضلع این پنج ضلعی چند سانتی متر است ؟
روخوانی :
درس 8 اجتماعی ( راه ها و حمل و نقل 1 ) صفحه ی 37 تا 42
ثبت مطالعه ی روزانه کتاب 

منتشر شده در 28 تیر 1397 ساعت 06:00