پیشرفت 21

شنبه 30 تیر 1397
نام سه کتابی که مطالعه کرده اید و برای شما جالب بوده ، برای من بنویسید.
نام کتاب ؛ نام نویسنده ؛ نام مترجم ( اگر ترجمه شده است .) ؛ نام انتشارات

منتشر شده در 30 تیر 1397 ساعت 06:00