پیشرفت 28

شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷
فارسی :
27 ـ جامه = لباس ، پوشاک
28 ـ چابُک = چالاک
ریاضی :
29 ـ یک چهار ضلعی نام ببرید که در آن هر سه نوع زاویه ی تند ، راست و باز وجود داشته باشد.
30 ـ از یک نقطه خارج از یک خط ، چند خط عمود بر آن خط  ، می توان رسم کرد ؟
روخوانی :
درس 9 اجتماعی ( راه ها و حمل و نقل 2 ) صفحه ی 43 تا 48
ثبت مطالعه ی روزانه
یک کتاب دیگه معرفی کردم ،گل پسرا

منتشر شده در 06 مرداد 1397 ساعت 06:00