پیشرفت 29

یکشنبه ۷ مرداد 1397
مغز قدرتمند ما ، لیستی از راه حل های ممکن را ؛ برای مشکل ما ؛ جفت و جور می کند.
ما هیچ وقت نا امید نمی شویم !
ریاضی :

31ـ نيما 8 سال دارد . سن او ربع سنِ مادرش است . آن ها روی هم ، چند سال دارد ؟
32 ـ پانزده یکی و 25 ده تایی و 5 صدتایی و 7 ده هزار تایی چه عددی است ؟ 
33 ـ قیمت چهار مداد و سه تا کاغذ رنگی 4500 تومان است . قیمت هر مداد 900 تومان است .
قیمت هر برگ کاغذ رنگی چه قدر است ؟
35 ـ ارتفاع مثلثی 4 سانتی متر است ، قاعده ی مثلث  3 برابر ارتفاع آن می باشد . مساحت این مثلث را به دست آورید.
فکر کنید :
اگر داخل ظرف زیر ، مقداری آب بريزيم . ارتفاع سطح آب در كدام يك از لوله ها بيشتر می شود ؟
    1           2               3ثبت مطالعه ی روزانه

منتشر شده در 07 مرداد 1397 ساعت 06:00