پیشرفت 32

چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
ـ امروز 28 واژه ی فارسی و معنی آنها را که در روزهای گذشته نوشته اید ؛ مرور کنید. فقط مرور کنید ؛ نیازی به نوشتن نیست.
ـ ثبت مطالعه ی روزانه

منتشر شده در 10 مرداد 1397 ساعت 06:00