پیشرفت 33 و 34

پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ :
جمعـــــه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ :
دو روز فرصت دارید به نظم و ترتیب و تمیزی اتاقتون برسید.
البته بعضی از بچّه ها ، دور و برشون همیشه تمیز و مرتّب است.
می تونید به مامان و بابا هم در کارهای خونه کمک کنید.
فکر کنید آقای واعظی سرزده بیاد خونه ی شما و سری به اتاقتون بزنه !!!
واااااای چه تمیز و مرتب ! آفرین آفرین آفرین
ببینم چه می کنید ...

منتشر شده در 11 مرداد 1397 ساعت 06:00