پیشرفت 41

جمعه 19 مرداد 1397
فکر کنید :
قبلِ اختراع تلویزیون و کامپیوتر ؛ بچّه ها چی کار می کردند؟
فکر خود را در چند جمله بنویسید؟
ـ ثبت مطالعه ی روزانه

منتشر شده در 19 مرداد 1397 ساعت 09:02