پیشرفت 42

شنبه 20 مرداد 1397
ـ دو بطری در باز، يكي پر از سركه و ديگری پر از روغن زيتون ، روی لبه‌ی پنجره مقابل آفتاب قرار داده شد. چند روز بعد مشاهده شد كه بطری ها ديگر پر نيستند. از اين مشاهده چه نتيجه ای می توان گرفت؟
ـ برای ساختن يك كاسه سفالی 400 گرم خاك را با 100 گرم آب مخلوط کردیم. وزن آن كوزه پس از خشك شدن در مقابل آفتاب چه تغييری می كند ؟
ـ ثبت مطالعه ی روزانه

منتشر شده در 20 مرداد 1397 ساعت 07:36