پیشرفت 43

دوشنبه 22 مرداد 1397
فارسی :
32 ـ پاینده = پایدار
33 ـ جامه = لباس
ـ برای افراد راست دست ، بهتر است هنگام نوشتن، نور از كدام سمت بتابد؟ چرا ؟
ـ منظور از جرم ماده چيست؟

روخوانی :
درس 6 فارسی صفحه ی 48 تا 51
ثبت مطالعه ی روزانه

منتشر شده در 22 مرداد 1397 ساعت 06:00