پیشرفت 44

سه شنبه 23 مرداد1397
35 ـ اگر طول و عرض مستطیلی را  دو برابر کنیم ، مساحت مستطیل چند برابر می شود ؟ ( مثال بزنید. )
36 ـ اگر ساعت   24 : 7 صبح شنبه باشد ؛ ٨ ساعت و 50 دقیقه ی قبل چه زمانی و چه روزی بوده است ؟
ـ ثبت مطالعه ی روزانه

منتشر شده در 23 مرداد 1397 ساعت 06:00