پیشرفت 45

چهارشنبه 24 مرداد ۱۳۹۷
فارسی :
31 ـ حکمت = دانش
32 ـ دلاور = شجاع
ریاضی :
33 ـ خمس عدد 40 برابر است با ……………  .
34 ـ
در کدام یک از چهار ضلعی هایی که می شناسید ؛ همیشه ضلع های متوالی بر هم عمودند؟
( متوالی یعنی پست سر هم )
روخوانی :
درس 8 فارسی ( صفحه ی 56 تا 61 )
ـ ثبت مطالعه ی روزانه
یک روز خوب با کارهای خوب شروع می شود !

منتشر شده در 24 مرداد 1397 ساعت 09:26