پیشرفت 46 و 47

پنجشنبه 25 مرداد 1397
اگر یک معلّم حرفه ای باشید ؛ برای بچّه های خود چه کارهایی انجام می دادید؟
جمعه 26 مرداد 397
1
یک نقّاشی برای بیت اوّل شعرِ کار و تلاش ( درس 17 فارسی ) صفحه ی 131 ، بکشید.

منتشر شده در 25 مرداد 1397 ساعت 06:00