پیشرفت 48

شنبه 27 مرداد1397
در فایل زیر یک آزمایش می بینید.
با دقّت مشاهده کنید و پس از آن ؛ علّت را برای من بنویسید.
برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

منتشر شده در 27 مرداد 1397 ساعت 06:00