شادیبا 1 (ایده های علمی)

روزبه ، درست کردن ترازو با لوازم ساده را برای بچه ها ارائه کرد و اندازه گیری جرم را یادآوری نمود.

طاها ، با اجرای یک برنامه ، اهمّیت اطلاعات و آمار را در برنامه ریزی ، به بچه ها نشان داد.

متشکرم پسرا ...

 

منتشر شده در 06 مهر 1397 ساعت 09:39