چقدر زیاد !

امسال در مهر ماه ، پرهام مسئولیت امور بهداشت کلاس رو به عهد داشت.
او در جمع آوری کاغذهای باطله ی بچّه ها هم به من کمک می کرد.
امروز پس از 30 روز ، با یک کیسه پر از کاغذ های قیمتی روبه رو هستیم.
این خیلی زیاد است !
قرار است این کاغذها به ایستگاه بازیافت برده شود تا دور ریخته نشود.
کاغذ ، یک کالای پُر قیمت است و برای تهیه ی آن هزینه های زیادی در دنیا مصرف می شود.


ممنون از پرهام که به ما در این کار مهم ، کمک کرده است.

منتشر شده در 30 مهر 1397 ساعت 22:16