دو نشان افتخار

روز 13 آبان به بچّه های کلاس ؛ دو نشان هدیه دادم و از آن ها خواستم از این نشان ها با تمام قدرت ، مراقبت کنند 
و تا آخردنیا این نشان ها را داشته باشند. 

               

 

 

 

 

 

 

منتشر شده در 13 آبان 1397 ساعت 16:40