مفهوم برخی از مَثَل ها (1)

این مَثل ها را درکتاب فارسی با هم مرور کردیم :
سحرخيز باش تا كامروا باشی.
دعوت و تشویق به سحرخیزی است. اشاره به این دارد که سحرخیزان در کارهایشان موفق می‌شوند.
صبح زود از خواب بیدار شدن هم باعث سرحالیست و هم می توان سریع تر به تمام کارهای روزانه رسیدگی کرد .
ماهي را هر وقت از آب بگيری تازه است.
هر وقت بخواهی می توانی کار ها را جبران کنی.
عقلش به چشمش است .
چشمش هر چه را ببیند پیروی می کند.
دست بالاي دست بسيار است.
همیشه کسی هست که بالاتر از آدم و داشته هایش باشد.
مرغ همسايه ، غاز است.
برخی از افراد همواره از آنچه دارند ناراضی هستند و چیزی که دیگران دارند را با ارزش ترمی بینند.
جوجه ها را آخر پاييز می شمارند.
نتیجه کار آخرش مشخّص می شود. خردمند کسی است که به نتیجه زود هنگام کاری فریفته نشود و پایان کار را بنگرد. 
آش را با جاش بردن.
خواستن همه چیز با هم .
دندان طمع را كندن.
قطع طمع کرد.
آب در هاون كوبيدن.
کار بیهوده انجام دادن.
موش توی سوراخ نمی رفت ، جارو به دمش می بست.
برای مشکل خود راه حل پیدا نمی کند ، مشکل دیگری هم به آن اضافه می کند.
شب دراز است و قلندر بيدار.
وقت بسیار است و شتاب و عجله شایسته نیست.
پند دادن به نادان مانند تخم افكندن ، در شوره زار است.
همان طور که تخم در شوره زار رشد نمی کند ؛  نصیحت کردن به نادان اثری در تغییر رفتار او ندارد.
شيری يا روباه ؟    
به کسی که بعد از انجام کاری یا آوردن پیغامی پیروز برگشته و یا شکست خورده و با دست خالی آمده باشد.
نابرده رنج ، گنج ميسّر نمی شود.
در مسیر زندگی با تحمل سختی ، به موفّقیت می رسیم.
پيشِ غازی و مُعلّق بازی !
پیش کسی که روی بند معلّق می‌زند و شیرین‌کاری می‌کند ، معلّق ‌زدن هنرنمایی نیست.
دروغ گو، دشمن خداست.
کسی که دروغ می گوید به خدا ایمان ندارد چون خداوند ، دروغگویان را دوست ندارد.
بار كج به منزل نمی رسد.
اگر می خواهی در کارهایت موفّق باشی ، راستگو و درستکار باش چون  نادرستی عاقبت خوبی ندارد.

منتشر شده در 25 آبان 1397 ساعت 09:13