پردیس سینمایی

اولین پردیس سینمایی کلاس را ، فرهاد و ایلیا ، با اعتبار کارت های عصرانه ی خود ، دریافت کردند!
دوستان ما درخواست کردند ، دعوتنامه های خانوادگی آنها با هم باشد ، تا بتوانند کنار هم ،
با خانواده های خود به پردیس سینمایی بروند.
آنها ، پایان هفته ، کنار مامان و بابا ، لحظات شیرینی را ، ثبت کردند.منتشر شده در 23 آذر 1397 ساعت 22:12