هیجان کارآگاهی در شادیبا 11

شادیبای کتاب این هفته ، با محمد علی و روزبه بود.
کلّی هیجان کارآگاهی داشتیم.
این دو وروجک ما رو تا ته کتاب بردن !
آفرین پسرا !!!

منتشر شده در 08 اسفند 1397 ساعت 17:27