چُلمن در شادیبا 12

امیر عباس با « خاطرات یک بچه چُلمن » و فرهاد با رُمان « آوای وحش »
اجرای کتاب هفته را در کنار بچه ها داشتند.

منتشر شده در 12 اسفند 1397 ساعت 22:39