یادداشتی بیرون از کلاس

وقتی بچّه ها یاد می گیرند ، در کنار هم کارهای مهمی انجام دهند ...
توانایی های خود را به مشارکت می گذارند.



منتشر شده در 02 خرداد 1398 ساعت 12:00