دومینوهایی که در قلب ما فرو می ریخت

روز آخرِکاری بچّه ها و فعالیت های پیش بینی شده ی آ نها ، لحظات شیرینی را ایجاد کرد.
انتهای بازی با دومینوها ؛ قلبی بود که همه ی ما درون آن جا گرفتیم ...منتشر شده در 02 خرداد 1398 ساعت 12:11